DOMÍNGUEZ advocats

 

Domínguez advocats és un despatx multidisciplinari, integrat per diferents advocats especialitzats en cadascuna  de les àrees del Dret, i preparat per oferir un assessorament professional però alhora personalitzat per cada un dels nostres clients.

 Àrea civil

 Àrea de Responsabilitat Civil

 • Intervenció, defensa i direcció en tota mena de procediments judicials civils.
 • Reclamacions, resolució i compliment d’obligacions i contractes.
 • Reclamació judicial i extrajudicial d’impagats.
 • Drets reals.
 • Reclamació indemnitzacions civils per danys i perjudicis.
 • Reclamació per accidents de trànsit.
 • Reclamació per imprudències, negligències mèdiques i de professionals.
 • Reclamació per vicis i defectes constructius.
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual.
 • Reclamació per danys en general

 Àrea de Dret Immobiliari

 Àrea d’Arrendaments Urbans i de Propietat Horitzontal

 • Intervenció per a la compra de finques urbanes i rústiques.
 • Assessorament en transaccions immobiliàries amb particulars i promotors.
 • Permutes de finques.
 • Procediments judicials de compliment i/o resolució de contractes de compravenda.
 • Contractació immobiliària.
 • Redacció de contractes d’arrendaments.
 • Procediments judicials de precari i de desnonament per manca de pagament.
 • Assessorment en relació a la Llei d’arrendaments urbans i al codi civil.
 • Procediments judicials de reclamació de deutors per deutes comunitaris.
 • Procediments d’impugnació d’acords.
 • Assessorament i assistència a Juntes Generals de la Comunitat.

 Àrea Matrimonial i de Dret de Família

 • Separacions i divorcis de comú acord.
 • Negociació i redacció de convenis reguladors de separacio i divorci.
 • Procediments judicials contenciosos en separacions i divorcis.
 • Procediments de modificació de mesures definitives matrimonials.
 • Procediment judicial de filiació matrimonial i extra-matrimonial.
 • Parelles de fet.
 • Procediments d’incapacitació judicial.
asesoria-dominguez-palafrugell-fiscal-laboral-asesor-empresas

 Àrea de Successions

 Àrea Penal

 • Planificació de l’herència i dels drests successoris.
 • Declaracions d’hereus.
 • Reclamació de drets legitimaris.
 • Judicis de testamentària.
 • Intervenció i defensa davant els Tribunals de Justícia.
 • Delictes contra les persones.
 • Delictes contra el patrimoni.
 • Delictes contra la seguretat del trànsit: alcoholèmies i imprudències.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Violència domèstica.

 Àrea Laboral

 Àrea Processal

 • Intervenció i defensa judicial en procediments d’acomiadaments davant els Jutjats Socials.
 • Assistència a actes de conciliació davant el departament de Treball de la Generalitat (CMAC).
 • Reclamació d’invalideses davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social i davant els Jutjats de lo Social.
 • Impugnació d’altes mèdiques davant els Jutjats de lo Social.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Intervenció, defensa i direcció en tota mena de procediments judicials.

ADREÇA

Torres i Jonama, 57

17200 Palafrugell (Girona)

972 30 06 96

972 30 16 53

CORREU ELECTRÒNIC

domjur@dominguezassessors.com